Semalt: Kärhanalar web gyryjylary nädip ulanyp bilerler

Bu günler onlaýn işewürler bäsdeşler, müşderiler, söwda tendensiýalary, täze bazarlar we täze gelenler barada maglumatlary ýygnaýarlar we çig maglumatlary guramaçylykly we gurluşly görnüşe öwürmek üçin birnäçe web skraperlerini ulanýarlar. Görüşe ukyply menejerler we işewür ýolbaşçylar maglumatlary yzygiderli gyrýarlar we gözleg motorlarynyň reýtingini gowulandyrmak üçin öz sahypalarynda ulanýarlar. Gözlegçiler, karar berýänler we marketologlar hem bäsdeşlik ukyby, analitika we işewürligiň ösüşi üçin maglumatlara bil baglaýarlar. Onlaýn maglumatlary ýygnamak web gözlemek gurallary bilen aňsatlaşdyrylýar we alnan maglumatlar dolandyryjylara akylly iş kararlaryny bermäge mümkinçilik berýär. Gyryjynyň dürli ulanylyşy aşakda ara alnyp maslahatlaşyldy.

1. Çalt we takyk maglumatlar:

Gyryjy enjamyň iň oňat ulanylyşynyň biri, çalt tizlikde takyk maglumatlary alyp bilersiňiz. Telekeçiler, saýtlarynyň ýagdaýynyň nämedigini bilmek we gysga wagtyň içinde has köp girdeji gazanmak üçin bu maglumatlary gyrýarlar. Eger telekeçi bolsaňyz we ygtybarly web gyryjysyny saýlamak isleseňiz, “Import.io” we “Octoparse” siziň üçin dogry wariantlardyr. Bu gurallaryň ikisi hem web mazmunyny ýygnamak, döwmek we saklamak üçin ulanylyp bilner we hiline zyýan bermezden bir wagtyň özünde birnäçe meseläni ýerine ýetirip bilersiňiz. Maglumatlary çykarmagyň bu iki hyzmat bilen awtomatlaşdyrylandygyny aýdyp bilersiňiz, birnäçe gezek basmak bilen çalt we ygtybarly maglumat alarsyňyz.

2. Bäsdeşleriňiziň açar sözlerini yzarlaň:

Bäsdeşiňiziň gysga guýrukly we uzyn guýrukly açar sözlerini el bilen yzarlap bilmezligiňiz mümkin, ýöne bu işde üstünlik gazanmak üçin möhümdir. Ygtybarly web gyryjy bilen, bäsdeşleriň sahypalarynyň açar sözlerini, suratlaryny we önüm beýanyny aňsatlyk bilen yzarlap bilersiňiz. Mysal üçin, “Kimono Labs” we “Mozenda”, puluňyzy we güýjüňizi tygşytlap, dürli saýtlaryň nyrh maglumatlaryny bir gezekde gyryp biler. Geň ýeri, bu hyzmatlaryň ikisi hem mugt we elektron söwda saýtlaryndan, sosial media torlaryndan, habar beriş serişdelerinden, syýahat portallaryndan, diskussiýa forumlaryndan we hususy bloglardan trillionlarça baýt maglumat almak üçin ulanylyp bilner.

3. Merkezleşdirilen we real wagt maglumatlary:

ParseHub, Webhose.io we 80legs ýaly hyzmatlar hakyky wagtda maglumatlary ýygnamaga we gyrmaga mümkinçilik berýär. Sanly marketologlar we telekeçiler üçin dinamiki web sahypalaryndan maglumatlary el bilen almak mümkin däl. Şeýle-de bolsa, bu üç gural peýdaly maglumatlary çekmäge we Excel, CSV ýa-da JSON faýlyna salmaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, mazmunyňyzdaky ownuk grammatiki ýa-da orfografiki ýalňyşlyklary düzetmek we web sahypalaryňyzyň hiline baha bermek üçin bu web gyryjylary ulanyp bilersiňiz. Şübhesiz, web arassalamak takyklygy we hiline zyýan bermezden derrew senagat bilimini almak isleýän telekeçiler üçin ygtybarly usuldyr.

4. Bäsdeşlikli boluň:

Ygtybarly maglumatlar kiçi göwrümli işiňizi doly hukukly pudaga öwrüp biler. Söwda satyjylar we FMCG oýunçylary bäsdeşlige ukyply bolmak üçin birnäçe web skraperlerini ulanýarlar (gowy mysallar Spinn3r we Scrapinghub). Her sekuntda internet kwintillion baýt maglumat döredýär we bu iki gural dinamiki web resminamalaryndan birnäçe gezek basmak bilen maglumatlary çykarmaga kömek edýär.

send email